Voorwaarden voor verhuur van tenten en materiaal van Kampeertentenverhuur.nl, gevestigd op de Salomonstraat 38, 1812 PD te Alkmaar.

Algemeen:

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing en binden op alle overeenkomsten tot het verhuren van goederen in het kader daarvan te verrichten werkzaamheden.

1.2 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor verhuurder slechts bindend indien deze door verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd en bevestigd.

1.3 Algemene Voorwaarden van de huurder zijn niet van toepassing, tenzij dit door verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk wordt geaccepteerd en bevestigd.

Aanbiedingen:

2.1 Alle aanbiedingen van verhuurder zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvang door verhuurder verstrekte gegevens. Tenzij anders overeengekomen behouden aanbiedingen hun geldigheid tot maximaal 2 maanden na ondertekening.

2.2 Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen in euro's.

2.3 Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden verhuurder alleen indien deze door verhuurder schriftelijk akkoord zijn verklaard en bevestigd zijn.

2.4 Voor onjuistheden of afwijkingen met betrekking tot afbeeldingen, vermelding maten, capaciteit en gewicht kan verhuurder nooit aansprakelijk worden gesteld.

Huurperiode:

3.1 Huurovereenkomsten gelden als aangegaan voor een periode van minimaal één week en voor maximaal de periode als in de overeenkomst vermeld. Verhuurder is niet verplicht de huurperiode te verlengen.

3.2 Bij het bepalen van de huurtijd worden tenzij anders overeengekomen alle dagen, ook verletdagen, zaterdagen, zondagen, feestdagen en andere vrije dagen meegerekend en telt een als een gehele dag.

3.3 De huurder dient het huurobject uiterlijk op de dag en het tijdstip waarop de overeenkomst eindigt aan verhuurder af te geven, tenzij tijdig voordien schriftelijk is overeengekomen de overeenkomst te verlengen.

3.4 Indien het huurobject niet binnen de overeengekomen termijn wordt geretourneerd, heeft verhuurder het recht de huurprijs door te berekenen tot het moment waarop het huurobject alsnog wordt geretourneerd.

3.5 De huurperiode eindigt nadat de verhuurder het huurobject heeft ingenomen door middel van inspectie en akkoordbevinding. Het onbeheerd afmelden en achterlaten van het huurobject wordt door verhuurder niet geaccepteerd als einde van de huurperiode.

Afleveren, afhalen en levertijd:

4.1 Indien niet anders is overeengekomen, geschiedt het afleveren en ophalen van het huurobject door verhuurder aan het door huurder opgegeven adres.

4.2 De opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering. Nooit kan verhuurder aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding en/of afwijking van de levertijd.

4.3 Het huurobject dient direct bij ontvangst door huurder te worden gecontroleerd.

4.4 Indien aflevering op verzoek van huurder wordt uitgesteld, is verhuurder gevoegd de overeengekomen huur door te berekenen, hetzij de overeenkomst te ontbinden, tenzij huurder bij het verzoek tot uitstel tenminste 24 uur in acht heeft genomen.

4.5 Indien het huurobject door expeditie van verhuurder of die van derden dient te worden teruggebracht, wordt het huurobject bij terugkomst gecontroleerd. Het meenemen van het huurobject door verhuurder of diens expediteur is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Indien schade, verlies, niet schoonmaken of onjuist verpakken of borgen wordt vastgesteld, laat verhuurder dat binnen 10 werkdagen aan de huurder weten. Na melding kan verhuurder direct tot vervanging of reparatie overgaan en de kosten aan de huurder berekenen.

Risico:

5.1 Het verhuurobject is vanaf het moment dat het ter beschikking aan huurder is gesteld voor risico van huurder. Huurder dient zorg te dragen voor verzekering bij een in Nederland gevestigd verzekeringsmaatschappij.

5.2 Indien buiten schuld van de huurder schade of storing aan het huurobject is ontstaan, heeft huurder recht op vervanging door gelijkwaardig materiaal gedurende de verdere looptijd van de overeenkomst. Onkosten of schade bij stagnatie van werk door uitvallen van het huurobject kunnen niet op verhuurder worden verhaald.

5.3 Bij diefstal schade, breuk of manco wordt de vervangingswaarde in rekening gebracht. Pagina 1 van 4 Algemene voorwaarden voor verhuur van machines en materiaal bij tentenverhuur.nl

Verplichtingen van huurder:

6.1 Huurder dient het huurobject in dezelfde staat terug te bezorgen als waarin huurder deze heeft ontvangen dat wil zeggen, onderhouden (met uitzondering van normale slijtage), gereinigd en op dezelfde wijze gesorteerd en verpakt als bij aflevering. Eventuele extra arbeidstijd voortvloeiende uit het niet of niet volledig nakomen van deze verplichting is voor rekening van de huurder.

6.2 Tenzij anders overeengekomen is huurder verplicht, voordat huurder het huurobject in ontvangst neemt, aan verhuurder een door verhuurder vast te stellen waarborgsom te voldoen. Na terug ontvangst van het huurobject zal deze waarborgsom aan de huurder worden gerestitueerd onder aftrek van aan verhuurder nog toekomende huurpenningen en/of schadevergoeding en/of kosten. Indien op enig moment tijdens de looptijd van de overeenkomst het bedrag van de door de huurder verschuldigde huurpenningen het bedrag van de waarborgsom overschrijdt, is verhuurder gerechtigd aanvulling van de waarborgsom met een door verhuurder vast te stellen bedrag te eisen.

6.3 Het is huurder niet toegestaan veranderingen aan het verhuurobject aan te brengen, dan wel zelf reparaties te verrichten, behalve op grond van door verhuurder gegeven uitdrukkelijke toestemming. Huurder is verplicht elke schade en/of elk gebrek aan het huurobject onmiddellijk aan verhuurder te melden.

Eigendom en inspectie:

7.1 Verhuurder behoudt te allen tijde het eigendom van het huurobject en door verhuurder wordt daarom het recht voorbehouden het huurobject te allen tijde te controleren of te laten controleren.

7.2 De Huurder is verplicht zich reeds nu voor opdat moment hieraan steeds zijn volledige medewerking te zullen verlenen.

Verlies van materiaal:

8.1 Iedere vervreemding of bezwaring dan wel afstand doening van het huurobject, zowel om baat als om niet, ten behoeve van een derde is zonder uitdrukkelijke toestemming van verhuurder verboden. Lid 3 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.

8.2 Huurder dient verhuurder onverwijld kennis te geven van eventuele beslaglegging op haar goederen of een gedeelte daarvan en voorts van haar faillissement of surseance van betaling en is verplicht altijd de beslag leggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder op de hoogte te brengen van de met verhuurder bestaande huurovereenkomst en verplicht zich het huurobject direct terug te leveren aan verhuurder.

8.3 Indien het huurobject gedurende de looptijd van de overeenkomst, door wat voor oorzaak dan ook, defect raakt dan wel geheel of gedeeltelijk verloren gaat of uit de macht van de huurder raakt, dient huurder de verhuurder daarvan direct op de hoogte te stellen en is hij gehouden binnen 8 dagen de kosten te vergoeden, zodat de verhuurder per direct een gelijkwaardig artikel kan kopen. Tevens dient huurderving betaald te worden vanaf de eerste dag waarover geen huurpenningen ontvangen kunnen worden van het huurobject. Wanneer er sprake mocht zijn van een strafbaar feit dan verplicht huurder zich onverwijld aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten onder overlegging van een kopie van de aangifte aan verhuurder.

Beëindiging, opzegging en vervanging:

9.1 Een huurovereenkomst kan steeds met onmiddellijke ingang worden beëindigd door retournering en acceptatie van het huurobject door verhuurder.

9.2 Indien is overeengekomen dat het huurobject door verhuurder zal worden opgehaald, dient bij afmelding steeds tenminste 24 uur in acht genomen te worden.

9.3 Verhuurder heeft steeds het recht om het huurobject door gelijkwaardig materieel te vervangen zonder dat dit voor de huurder enig recht op schadevergoeding geeft.

Overmacht:

10.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van verhuurder onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

10.2 In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover een en ander niet al begrepen in het vermelde in lid 1, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storing in verhuurders bedrijf of dat van haar leveranciers.

10.3 Bij overmacht heeft verhuurder de keuze om ofwel de termijn van de aflevering met de door overmacht te verlengen of de overeenkomst, zonder dat verhuurder in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, te beëindigen.

Betaling:

11.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geschiedt de verhuur van materieel uitsluitend op basis van Pagina 2 van 4 Algemene voorwaarden voor verhuur van materiaal bij Kampeertentenverhuur.nl betaling vooraf.

11.2 Indien betaling op rekening wordt overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum op een door verhuurder aan te wijzen rekening zonder enige aftrek, verrekening of korting.

11.3 Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn vervallen eventuele kortingen en heeft verhuurder het recht alsnog de volledige huurprijs in rekening te brengen.

11.4 Indien huurder niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald wordt huurder geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft verhuurder zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist recht op vergoeding van rente gelijk aan 1,5 % per maand vanaf de vervaldag.

11.5 Alle redelijk gemaakte kosten vallende op inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de nalatige huurder.

11.6 De buitengerechtelijke kosten zijn steeds gelijk aan 15% van het achterstallige bedrag met een minimum van € 300,00. De kosten als vermeld onder 11.5 en 11.6 worden verhoogd met € 40,00 administratiekosten.

Aansprakelijkheid:

12.1 De huurder en de persoon die het huurobject laat afhalen of de huurovereenkomst ondertekent, blijft te allen tijde aansprakelijk voor het huurobject en het betalen van de huurpenningen met bijkomende kosten.

12.2 Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan verhuurders zijde is alle aansprakelijkheid richting verhuurder voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verhuurde goederen of verrichten werkzaamheden (waaronder breukrisico van glas), zowel bij huurder als bij derden, uitdrukkelijk uitgesloten.

12.3 Behoudens opzet of grove schuld is verhuurder evenmin aansprakelijk voor fouten van personeel van verhuurder dan wel van personen die door verhuurder in het kader van de uitvoering van de huurovereenkomst worden ingeschakeld.

12.4 Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging is verhuurder op geen enkele wijze gebonden aan afspraken met ondergeschikte leden van het personeel van huurder.

12.5 Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door derden of huurder ter beschikking gestelde gegevens.

12.6 Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onheil van buitenaf, bijvoorbeeld waterschade ten gevolge van lekkage van het huurobject.

12.7 Aansprakelijkheid voor schade gedurende, tijdens of na reparatie, keuring, (de)montage, opslag, verblijf of onderhoud van materieel aan derden is uitdrukkelijk uitgesloten.

Annulering:

13.1 Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever ten gevolge van welke oorzaak ook, behoudt verhuurder recht om nakoming te eisen.

13.2 Indien verhuurder een annulering accepteert, is verhuurder gerechtigd aan huurder alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage van 25% van het bedrag dat met de overeenkomst gemoeid is, in verband met van winstderving.

13.3 Huurder is geen vergoeding verschuldigd, indien huurder bij annulering tenminste 7 dagen in acht heeft genomen.

Toepasselijk recht en geschillen:

14.1 Op alle door verhuurder gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit met verhuurder gesloten overeenkomsten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van verhuurder of een nader door de verhuurder aangewezen rechtbank in Nederland, onder toepassing van Nederlands recht.